PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Šios pirkimo-pardavimo sutarties (toliau "Sutartis") šalimis yra: (i) asociacija Klaipėdos parašiutininkų klubas, elektroninės prekybos sistemos “Skydiving.lt" (toliau „Sistema“) administratorius, (toliau „Pardavėjas“), iš vienos pusės, ir (ii) fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs dovanų kuponą (tiesiogiai, arba panaudodamas jo ar trečiojo asmens įsigytą dovanų kuponą) Sistemoje, (toliau „Pirkėjas“), iš kitos pusės

 1. SUTARTIES OBJEKTAS
  1. Sutartis nustato Pardavėjo ir Pirkėjo (toliau "Šalys") santykius, susijusius su dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.
  2. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą dovanų kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Pardavėjui dovanų kupono kainą
  3. Dovanų kupone (toliau „Kuponas“) yra nurodytas kupono numeris (toliau „Kupono numeris“), kurį aktyvavęs (sumokėdamas Kupone nurodytą kainą) Pirkėjas Kupono galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Kupone nurodytą paslaugą. Aktyvuotas Kupono numeris yra vienintelis paslaugos, nurodytos Kupone, užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.
  4. Pirkėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, kad Pardavėjas, prieš suteikiant Kupone nurodytą paslaugą, gali reikalauti pasirašyti papildomus susitarimus ir (ar) sutikimus, susijusius su paslaugos teikimo taisyklėmis, ir tam neprieštarauja. Pirkėjui yra žinoma, kad jam atsisakius pasirašyti šiame Sutarties punkte nurodytus susitarimus ir (ar) sutikimus, Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
  5. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su Sistemoje platinamame ir jo įsigyjamame Kupone nurodytos paslaugos aprašymu bei jai taikomais reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant, amžiaus riba), kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Kupone nurodyta paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai ar Čekis, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
  6. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos
  7. Paslauga, kurios Kuponą gali įsigyti Pirkėjas, gali kelti pavojų sveikatai ir gyvybei. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam žinomos visos Sistemoje nurodytos grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su paslauga, kurios Kuponą įsigyja Pirkėjas.
 2. KUPONO KAINA, JO ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA
  1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kuponas įsigyjamas elektroninės prekybos sistemoje www.skydiving.lt.
  2. Kupono kaina pateikiama kartu su jame nurodytos paslaugos aprašymu.
  3. Įsigydamas Kuponą, Pirkėjas privalo:
   1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – “Užsakymo anketa”);
   2. sumokėti Kupono kainą (ir papildomus mokesčius, jei jie konkrečiu atveju taikomi) vadovaujantis Sistemoje pateiktas nurodymais.
  4. Pirkėjas turi teisę pasirinkti kainos sumokėjimo būdą ir atsiskaityti už įsigyjamą Kuponą:
   1. naudojantis Paysera sistema;
   2. naudojantis Mistertango sistema;
  5. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis įsigytas Kuponas negali būti grąžintas Tarpininkui ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS
  1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarymas šią Sutartį, atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.
  2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, paspaudžia mygtuką "SUTINKU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS", taip patvirtindamas savo sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.
  3. Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas patvirtinimą Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 4. KUPONO IR DOVANŲ ČEKIO PRISTATYMAS
  1. Kuponas pristatomas nedelsiant po Sutarties sudarymo elektroniniu paštu Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 5. KUPONO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS
  1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo šios Sutarties sudarymo dienos (su šioje Sutartyje nurodytomis išimtimis), kupono pirkimo data nurodoma Kupone.
  2. Paslauga gali būti teikiama tik tam tikru metų laiku arba tik esant tam tikroms klimato sąlygoms (toliau „Sezoninė paslauga“), galioja tiek, kiek trunka toks metų laikas arba tokios klimato sąlygos, tačiau ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo šios Sutarties sudarymo dienos.
  3. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog:
   1. Kupono galiojimo erminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;
   2. Pirkėjui nepanaudojus Kupono per 12 (dvylika) mėnesių, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.
  4. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Kupone nurodytos paslaugos suteikimo data ir laikas nustatomas vadovaujantis Pardavėjo rezervacijos sąlygomis. Esminės Rezervacijos sąlygos: Kupono turėtojas dėl paslaugos suteikimo privalo atlikti rezervaciją puslapyje www.skydiving.lt, kreiptis Kupone nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu būdu ir nurodyti Kupono kodą, gauti rezervacijos patvirtinimą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami ir jo vertė nėra kompensuojama kitokiu būdu.
 6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pirkėjas turi teisę:
   1. reikalauti tinkamo Pardavėjo pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.
  2. Pirkėjas privalo:
   1. sudarydamas šią Sutartį, pateikti visus Pardavėjo prašomus duomenis;
   2. perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
  3. Pardavėjas turi teisę:
   1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.
  4. Pardavėjas privalo:
   1. dėti maksimalias pastangas tam, kad, kad Kupone nurodyta paslauga būtų suteikta Pirkėjui ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugos suteikimo, tiek, kiek tai priklauso nuo aplinkybių, kurias Pardavėjas gali įtakoti.
   2. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.
 7. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS
  1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemos reikalaujamus duomenis.
  2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Pardavėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
  3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Pardavėj teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki Kupone nurodytos paslaugos suteikimo arba Kupono galiojimo termino pabaigos.
  4. Pirkėjui davus sutikimą (sutikimas suteikiamas pažymint atitinkamą langelį Sistemoje), Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis Sistemos naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Pirkėjui, siųsti.
 8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas atsako už sudarant šią Sutartį jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
  3. Pardavėjas negarantuoja Kupone nurodytos paslaugos suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.
  4. Pardavėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.
  5. Pardavėjas neatsako už žalą, kilusią paslaugos, nurodytos Kupone, teikimo metu ar jų sąlygotą.
 9. KONFIDENCIALUMAS
  1. Pardavėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
 10. KITOS SĄLYGOS
  1. Šalys aiškiais supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.
  2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje, Tarpininko rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:
   Klaipėdos parašiutininkų klubas
   Dirvupių km., Klaipėdos r.
   Įmonės kodas 193210848
   PVM mokėtojo kodas LT100009687611
   Tel. 8 652 02526
   El. p. info@skydiving.lt
   A/s Nr. LT84 7300 0101 3071 2058
   „Swedbank", AB
  3. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRISTATYMAS

Elektroninis dovanų kuponas į pirkimo metu nurodytą el. paštą atsiunčiamas per 1 min. po sėkmingo apmokėjimo.
Elektroninis dovanų kuponas aktyvuojamas iškart po apmokėjimo, todėl galite kuponą persiųsti arba atspausdinus dovanoti.

PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

Įsigytą ir nepanaudotą Dovanų kuponą galima grąžinti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jo įsigijimo dienos. Klientas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo, parašant elektroninį laišką info@skydiving.lt nurodant grąžinimo priežastį bei kupono unikalų kodą. Apmokėjus Dovanų kuponą bankiniu pavedimu, pinigai yra grąžinami į Mokėtojo sąskaitą. Pinigus grąžiname per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

PRIVATUMO POLITIKA

Klaipėdos parašiutininkų klubas (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Klaipėdos parašiutininkų klubas
Dirvupių km., Klaipėdos r.
Įmonės kodas 193210848
PVM mokėtojo kodas LT100009687611
Tel. 8 652 02526
El. p. info@skydiving.lt
A/s Nr. LT84 7300 0101 3071 2058
„Swedbank", AB

Prašome atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija:
Vardas,
Pavardė,
Telefono numeris,
Elektroninio pašto adresas.

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinke.

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais: Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų tiekėją.
Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
Kitais būdais su Jūsų sutikimu.*

*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@lskydiving.lt arba skambinti telefonu 8 652 02526 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Dirvupių k., Klaipėdos r., el. paštu: info@skydiving.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektas sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų tiesių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ir aktų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Naujienų siuntimas

Asmuo gali užsiprenumeruoti Duomenų valdytojo naujienlaiškį, įvesdamas savo el. pašto adresą ir vardą Duomenų valdytojo tinklalapyje, arba darydamas užsakymą asmuo gali uždėti varnelę, jog nori gauti Duomenų valdytojo naujienlaiškį. Po naujienų prenumeratos, į įvestą el. pašto adresą bus išsiųstas prenumeratos patvirtinimas.

Užsiprenumeravus naujienlaiškį, asmens el. paštas bus naudojamas remiantis asmens sutikimu, kurį bet kada galima atšaukti. Asmens el. pašto adresas gali būti suteiktas trečiosioms šalims, kuriame pateikiamos specialios naujienlaiškio siuntimo paslaugos.

Išsiuntęs naujienlaiškį, Duomenų valdytojas gali rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis: kurį naujienlaiškį asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė.

Asmens el. pašto adresas bus tvarkomas naujienlaiškio siuntimo tikslais, kol asmuo atsisakys gauti naujienas iš www.skydiving.lt. Norėdamas atsisakyti naujienlaiškio, asmuo turi spustelėti atitinkamą nuorodą naujienlaiškio apačioje.

Trečiųjų šalių produktai mūsų svetainėse

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angliškai – cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

 1. Būtini slapukai (4). Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.
 2. Nuostatų slapukai (2). Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.
 3. Statistikos slapukai (9). Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
 4. Rinkodaros slapukai (10). Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.
 5. Neklasifikuoti slapukai (12). Neklasifikuoti slapukai – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių interneto puslapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoe pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Paštu: Klaipėdos parašiutininkų klubas, Dirvupių k., Klaipėdos r.
Telefonu: 8 652 02526
El. paštu: info@skydiving.lt

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2018 m. gegužės mėn.